آدم و حوا برای اندروید سامانه توانمندسازی ازدواج آدم و حوا
نصب

چرا اصرار بر ۱۴ سکه؟

رهبرانقلاب: اینکه می‌بینید ما گفتیم ۱۴ سکه بیشتر را عقد نمی‌کنیم، نه برای این است که چهارده سکه بیشتر اشکالی در ازدواج ایجاد می‌کند. خیر.
چهارده هزار سکه هم باشد، ازدواج اشکالی ندارد. فرقی ندارد.
برای این است که آن جنبه‌ی معنوی ازدواج، غلبه پیدا کند بر جنبه‌ی مادّی. اگر تشریفات را کم کردید، جنبه‌ی معنوی تقویت خواهد شد. ۱۳۷۲/۱۰/۲۶
مهریّه هر چه کمتر باشد، به طبیعت ازدواج نزدیکتر است، چون طبیعت ازدواج معامله که نیست، اجاره دادن که نیست، زندگی دو انسان است. این ارتباطی به مسائل مالی ندارد.
ولی شارع مقدّس یک مهریّه‌ای را معین کرده که باید یک چیزی باشد. امّا نباید سنگین باشد. بایستی عادی باشد جوری باشد که همه بتوانند انجام دهند. ۱۳۷۴/۵/۱۸