آدم و حوا برای اندروید سامانه توانمندسازی ازدواج آدم و حوا
نصب

غمخوار هم باشید

رهبرانقلاب: کمک واقعی این است که دو نفر غمها را از دل هم بر طرف کنند.
هر کسی در دوره‌ی زندگیش، گرفتاری و مشکل و غمی پیدا می‌کند و ممکن است دچار ابهام و تردید بشود.
آن دیگری در چنین موقعیتی، باید به کمک همسرش بشتابد و به او کمک کند.
غم را از دل او بردارد. او را راهنمایی کند و اشتباه و خطای او را بر طرف نماید. ۷۸/۹/۲