آدم و حوا برای اندروید سامانه توانمندسازی ازدواج آدم و حوا
نصب

ازدواج به سبک بزرگان | شهید صیاد شیرازی


می گفت:«داماد من باید چند خصوصیت داشته باشه تا بتوانم دخترم را دستش بسپارم.
اول:ایمان؛در اینکه شکی نیست
دوم:اهل جبهه بودن؛ جوانی که غیرت انقلابی داشته باشد و در جبهه حضور پیدا کند می شود رویش حساب کرد. نسبت به زن و بچه اش هم احساس مسئولیت خواهد داشت.
سوم: وابسته نبودن؛ کسی که در مشکلات بزرگ شده باشد و متکی به خودش باشد همیشه می تواند در زندگی راهش را پیدا کند.
این سه خصلت رو که داشته باشه،بقیه مسائل مهم نیست؛نه پول نه موقعیت همین ها کافی است».
شهید علی صیاد شیرازی