راهنمای مرحله به مرحله کار با اپلیکیشن
سامانه وساطت ازدواج آدم و حوا

صفحه اصلی

در ابتـدا و پـس از ورود بـه اپلیکیشـن میتوانیـد فـرم هـای دیگـران را مشـاهده کنیـد و بـا کلیـک روی هــر فــرم جزئیــات آن را ببینیــد امــا بــرای اســتفاده از امکانــات اپلیکیشــن حتمــا نیــاز بــه ثبــت فــرم داریــد کــه خواهشــمندیم مطابــق فرآینـد ذیـل نسـبت بـه انجـام آن اقـدام نماییـد.

ثبت فرم و معرفی شخص برای ازدواج

پـس از اینکـه کاربـر در سـامانه ثبـت نـام کـرد، یکـی از گامهـای اولیـه ثبـت فـرم خـود و یـا هـر شـخصی اسـت کـه قصـد ازدواج دارد و یـا در آسـتانه ازدواج قـرار دارد.

بـرای ایـن منظـور ابتـدا بـا زدن بروی گزینه وارد قســمت ســواالت شــده و اگــر بــرای اولیــن بــار باشــد کــه قصــد پــر کــردن یــک فــرم داشــته باشـید ابتـدا میبایسـت قوانیـن را قبـول کنیـد ، در صـورت عـدم پذیـرش قوانیـن شـما قـادر بـه پـر کـردن فـرم نخواهیـد بـود . سـواالت را یکـی یکـی تـا آخـر پاسـخ دهیـد و سـعی کنیـد نهایـت دقـت و حوصلـه را در تکمیـل سـواالت لحـاظ فرماییـد . الزم بـه ذکـر اسـت پـس از ثبـت فـرم بایـد منتظـر تاییــد فــرم از جانــب کارشناســان ســامانه آدم و حـوا باشـید . فـرم شـما ممکـن اسـت بـه دالیلـی اعــم از نبــود معــرف ، مشــخص نبــودن نســبت معـرف بـا شـما ، عـدم احـراز معرفیـن ، اطالعـات ناقـص ، اطالعـات اشـتباه و... ناقـص و یـا بکلـی اسـپم گـردد .

تایید قوانین

قبــل از ثبــت فــرم حتمــا
قوانیــن را مطالعــه کنیــد.

حاالت مختلف یک فرم پس از تکمیل فرم

 • ۱ تایید : ایـن حالـت در صورتـی سـت کـه کارشناسـان پـس از احـراز معـرف و کلیـه اطالعـات فـرد، فـرم را تاییـد کـرده و فـرم در اپلیکیشـن و کانـال سـامانه وسـاطت ازدواج منتشـر میشــود.
 • ۲ ناقص : ایـن حالـت در صورتـی اتفـاق میافتـد کـه شـخص اطالعــات خــود را ناقــص وارد کــرده اســت. در صورتــی کــه کارشناسـان فرمـی را ناقـص اعـام کننـد پیامـی بـرای کاربـر نســبت بــه نقــص فــرم ارســال میشــود کــه در صنــدوق پیــام کاربــر علــت نقــص فــرم قابــل مشــاهده اســت. بــرای رفــع نقــص بایــد از قســمت پروفایــل کاربــری وارد قســمت فرمهــای مــن شــوید و بــا زدن گزینــه ویرایــش نســبت بــه رفــع نقــص فــرم خــود اقــدام فرماییــد .
 • ۳ اسپم : ایـن حالـت زمانـی اتفـاق میافتـد کـه معـرف بـه درسـتی بـه سـامانه معرفـی نشـده باشـد و یـا اطالعـات بـه کلـی غلـط باشـد. پـس از اعـام اسـپم از سـوی کارشناسـان شــخص بایــد بــه روش فــوق الذکــر نســبت بــه اصــاح فــرم اقـدام فرمایـد. توجـه داشـته باشـید در صورتـی کـه سـه بـار اســپم شــوید دسترســی شــما بــه ســامانه وســاطت آدم و حـوا بـه کلـی قطـع خواهـد شـد.
 • نکته مهم

  یکـی از قوانیـن مهـم بـرای وسـاطت معرفـی یـک شـخص بعنـوان معـرف میباشـد کـه روال خواسـتگاری بـه روش سـنتی از طریـق ایـن شـخص انجـام خواهـد شـد. معـرف در حقیقـت همـان شـخصی سـت کـه قـرار اسـت بـرای خواسـتگاری قـدم جلـو بگـذارد. همیشـه معـرف اقـا کـه عمومـا مـادر ایشـان هسـتند در نهایـت بـه معـرف خانـم کـه بـاز هـم معمـوال مـادر ایشـان هســتند جهــت امــر خواســتگاری تمــاس میگیرنــد. لــذا کاربــران عزیــز ) خصوصــا آقایــان ( حتمــا میبایســت یــک نفــر از اقـوام درجـه یـک مثـل مـادر محتـرم یـا خواهـر بزرگتـر را بعنـوان معـرف بـه سـامانه معرفـی نماینـد . توجـه داشـته باشـید معـرف حتمـا توسـط کارشناسـان موسسـه احـراز میشـود و پـس از احـراز معـرف فـرم شـما تاییـد خواهـد شـد. همچنیـن در صورتـی کـه اطالعـات فـرم شـما خیلـی ناقـص و یـا مختصـر باشـد فـرم شـما تاییـد نخواهـد شـد.

 • نکته مهم

  اطالعـات معـرف و اطالعـات تمـاس و شـخصی اشـخاص فقـط و فقـط در اختیـار مدیـران سـامانه اسـت و بـه هیـچ عنـوان و تحـت هیـچ شـرایطی در اختیـار شـخص دیگـر )حتـی خواسـتگار( قـرار نخواهـد گرفـت. فقـط در صـورت خواسـتگاری شـماره معـرف خانـم در اختیـار معـرف آقـا قـرار خواهـد گرفـت.

 • ثبت فرم برای دانشجویان

  دانشــجویانی کــه عضــو یکــی از دانشــگاههای طــرف تفاهــم ســامانه آدم و حــوا هســتند در ســوال آخــر نیــازی بــه معرفــی معــرف ندارنــد زیــرا معــرف آنهــا در حقیقــت واســطی ســت کــه دانشــگاه قــرار داده اســت.

تکمیل اطلاعات کاربری

پــس از تاییــد فــرم توســط کارشناســان موسسـه شـما میتوانیـد از قسـمت فرمهـای مــن واقــع در پروفایــل کاربــری نســبت بــه تکمیـل اطالعـات فرم اقـدام فرماییـد. تکمیل اطالعــات فــرم شــامل عکــس از کارت ملــی، عکــس از صفحــه اول شناســنامه و عکــس از صفحــه دوم شناســنامه میباشــد. تکمیــل اطالعـات تکمیلـی فعـا بـرای کاربـران اجبـاری نیســت امــا مزایایــی را بــرای آنهــا بــه همــراه خواهــد داشــت. پــس از تاییــد اطالعــات کاربــری کاربــران میتواننــد بــا دیــدن فــرم خــود از صفحــه فرمهــای مــن متوجــه شــوند کــه آیــا تمامــی مــدارک آنهــا تاییــد شــده اســت یــا خیــر.

تعیین معیارها

پـس از تکمیـل و تاییـد فـرم، شـما میتوانیـد بـرای هـر فـرم خـود معیارهـای خـود نسـبت بـه آن فـرم را مشـخص فرماییـد، بطـور مثـال اینکـه تمایـل داریـد همسـر شـما در چـه بـازه سـنی باشـند، دارای چـه تحصیالتـی باشـند، طلبـه باشـند یـا نـه، ملبـس باشـند یـا خیـر، از چـه حـد تحصیالتـی برخـوردار باشـند و ... . بـرای ایـنکار از قسـمت فرم های مـن بـر روی گزینـه افـزودن معیـار کلیـک کنیـد.

شــما میتوانیــد یکــی یکــی بــه ســواالت معیارهــا پاســخ دهیــد.
اما کاربرد معیارها چیست؟

شـما میتوانیـد تعییـن کنیـد کـه اگـر شـخصی فرمـی داشـت کـه بـا معیارهـای شـما در تطابـق بــود آن فــرم بــه شــما پیشــنهاد شــود و یــا اگــر شــخصی بــود کــه فــرم شــما بــا معیارهــای آن شـخص در تطابـق بـود فـرم آن شـخص بـه شـما پیشــنهاد شــود و یــا هــر دو مورد.همچنیــن در آینـدهای نزدیـک میتوانیـد درصـد تطابـق خـود و شـخص مـورد نظـر خـود را از طریـق معیارهـای طرفینـی بررسـی کنیـد. در حقیقـت معیارهـا بـه شــما کمــک میکنــد تــا انتخابــی صحیحتــر و دقیقتــر داشــته باشــید

آزمون شخصیت شناسی

بــرای انجــام تســتهای شــخصیت شناســی میتوانیــد از طریــق گزینــه فرمهــای مــن و بــا کلیــک بــر روی هــر فــرم نســبت بــه تکمیـل آزمـون شـخصیت شناسـی آن فـرم اقـدام فرماییـد. دقـت داشـته باشـید آزمـون شـخصیت شناسـی هـر فـرد را خـود آن فـرد بایــد تکمیــل کنــد، بطــور مثــال اگــر بــرای خواهرتــان یــا برادرتــان فرمـی پـر کردیـد آزمـون شـخصیت شناسـی را بایـد خـود ایشـان تکمیـل فرماینـد و اگـر ایشـان بـه هـر دلیلـی در دسـترس نیسـتند از انجــام ایــن آزمــون صــرف نظــر کنیــد. آزمونهــای شــخصیت شناســی بــه شــما در انتخابــی بســیار دقیقتــر کمــک شــایانی خواهنـد کـرد. بطـور مثـال شـما میتوانیـد اشـخاصی کـه کفویـت باالیــی بــا شــما دارنــد را شناســایی کنیــد. همچنیــن در صــورت تکمیـل آزمونهـا سیسـتم هوشـمند همسـان گزینـی گزینههـای متعــدد بیشــتری بــرای انتخــاب بــه شــما معرفــی و پیشــنهاد خواهــد کــرد.

پیشنهادات سامانه

پـس از تکمیـل معیارهـا و آزمونهـای شـخصیت شناسـی ممکـن اسـت سـامانه فرمهایـی را بـه شـما پیشـنهاد دهـد، یـا بــرای بانــوان محتــرم اگــر شــخصی از آنهــا خواســتگاری کنــد فــرم آن شــخص بــرای ایشــان ارســال میشــود. ایــن فــرم در قسـمت پیشـنهادات سـامانه قابـل مشـاهده اسـت، پـس از ارسـال پیشـنهاد توسـط سـامانه، شـما قبـل از انجـام هـر کاری بایـد نسـبت بـه پیشـنهاد سـامانه تعییـن تکلیـف فرماییـد کـه آیـا ایـن پیشـنهاد از نظـر شـما مناسـب اسـت یـا خیـر، در صـورت تاییـد شـما انجـام امـور وسـاطت بـه نحـوی کـه در ادامـه خواهـد آمـد انجـام خواهـد شـد.

نمایش و بررسی فرمهای دیگران

پــس از ورود کاربــر بــه اپلیکیشــن وســاطت ازدواج آدم و حــوا، شــما میتوانیــد کلیــه فرمهــای دیگــران را مشــاهده کنــد و اطالعــات ســایر فرمهــا را بــدون مشــخصات و اطالعــات تمــاس ببینــد.

افــزودن فرمهــای دیگــران بــه علاقه مندی ها

کاربـران میتواننـد هـر فرمـی را کـه بـه نظـر آنهـا بـا معیارهـای آنـان در تطابـق بـود بـرای بررسـیهای بیشـتر بـه عالقهمندیهـای خـود اضافـه کننـد. دسترسـی بـه لیسـت عالقهمندیهـا از منـوی کنـاری و یـا از طریـق پروفایـل امکانپذیـر میباشـد.

جستجو فرم

در قســمت جســتجو شــخص میتوانــد بــا وارد کــردن مــوارد دلخـواه خـود اشـخاصی کـه بـا ایـن مـوارد در تطابـق هسـتند جسـتجو کـرده و اطالعـات آنهـا را بررسـی نماینـد.

وساطت

شــما بــرای انجــام فرآینــد درخواســت وســاطت میتوانیـد از سـه راه فـرم شـخص موردنظـر خـود را انتخــاب و درخواســت خواســتگاری را ارســال نماییــد:

 • . صفحــه خانــه : در ایــن بخــش لیســت فرمهــا را مشــاهده میکنیــد و بــا کلیلــک روی هــر فــرم جزئیــات آن قابــل نمایــش خواهــد بــود، پــس از مشــاهده جزییــات میتوانیــد ایــن فــرم را بــه لیســت عالقهمندیهــا بیافزاییــد و یــا بــرای آن درخواســت وســاطت ارســال نماییــد.
 • . صفحــه جســتجو : بــا اســتفاده از کــد فــرم، جنســیت، ســن، قــد، وزن و اســتان مــورد نظــر خــود مــی توانیــد، فــرم دلخــواه خــود را جســتجو نماییـد و بـرای آن درخواسـت وسـاطت را ارسـال نماییــد.
 • . لیســت علاقه مندی ها : فرمهایــی را کــه پیــش از ایــن از لیســت فرمهــا بــه ایــن بخــش اضافـه کـرده ایـد بـه صـورت مجـزا در ایـن بخـش قابـل نمایـش خواهـد بـود و میتوانیـد بـرای هـر فــرم در خواســت وســاطت را ارســال نماییــد