شبکه خیرین ازدواج

شبکه خیرین ازدواج

مجموعه تسهیل گری و توانمند سازی ازدواج آدم و حوا در گام اول از تشکیل شبکه خیرین ازدواج از کلیه خیرین محترم در حوزه تسهیل امور ازدواج و تمام کسب و کارها و مشاغلی که با امور مربوط به ازدواج جوانان سروکار دارند دعوت بعمل می آورد.

نام و نام خانوادگی
شغل
شماره تماس